Dobrovolnictví

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout druhým.

Proč být dobrovolníkem

Pomáhající motiv – dobrovolník chce dělat svět lepším místem, pomáhat druhým lidem, předat svoje zkušenosti dál a dobrovolníkovi přináší pocit užitečnosti.

Učící se motiv – dobrovolník chce získávat nové zkušenosti, dovednosti, kontakty a mnoho nového či dalšího.

 

Kodex dobrovolníka

PRÁVA DOBROVOLNÍKA:

 • Právo dostat úplné informace o poslání a aktivitách organizace, ve které chce dobrovolník pomáhat.
 • Právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně.
 • Právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka.
 • Kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci.
 • Kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá.
 • Právo na zaškolení, výcvik či trénink.
 • Právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky.
 • Právo říci „ne“, pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka.
 • Právo vědět, zda vykonaná činnost byla efektivní a vyžádat zpětnou vazbu.
 • Právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen.
 • Právo na potvrzení/osvědčení v průběhu (nejméně při 50 hodinách činnosti) či po ukončení dobrovolnické činnosti.
 • Právo sdělit a být vyslechnut přijímací nebo vysílající organizací, pokud dobrovolník prožívá etický konflikt.
 • V případě neuspokojivé spolupráce právo kontaktovat DC se žádostí o nabídku dalších dobrovolných aktivit.

POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA:

 • Dobrovolník se zavazuje, že bude sjednanou činnost vykonávat osobně, podle svých schopností a znalostí.
 • Dobrovolník je povinen řídit se pokyny pověřeného zástupce organizace.
 • Dobrovolník se zavazuje, že se bude při své činnosti řídit principy organizace a bezpečnostními předpisy organizace. Odchýlí-li se od těchto předpisů, zodpovídá za případnou způsobenou škodu.
 • Dobrovolník zachovává úplnou mlčenlivost o informacích získaných o klientech (osobní údaje, zdravotní stav, majetkové poměry apod.) nebo při své činnosti v organizaci (informace získané ze supervizních a evaluačních setkání, především skutečnosti týkající se druhých dobrovolníků, informace týkající se svěřených dokumentů a právních dokumentů, informace o spolupracujících organizacích).
 • Dále se zavazuje neposkytovat sdělovacím prostředkům žádné informace o programu či službě“ bez dohody s DC, s výjimkou obecných informací a jeho cílech.
 • Dobrovolník se účastní všech školení a výcviků potřebných pro výkon své činnosti v organizaci.
 • Je spolehlivý; plní úkoly, ke kterým se zavázal a nezneužívá projevené důvěry.
 • Požádá o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje.
 • Zná a bere na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.).
 • Je „týmovým hráčem“.
 • Ztotožňuje se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a navenek ji reprezentuje.

DOBRÉ ODKAZY:

www.dobrovolnik.cz

www.hest.cz